va-la-hol valahol, kecs-ke-nyáj kecskenyáj, el-szé-led-tek elszéledtek, ol-da-lon oldalon, le-gel-tek legeltek, gon-dol-ták gondolták, fü-vecs-ke füvecske, fi-a-tal fiatal, ta-lál-ko-zott találkozott, meg-lát-ta meglátta, fel-má-szott felmászott, pal-ló-ra pallóra, túl-fé-len túlfélen, si-et-ve sietve, ösz-sze-ta-lál-koz-tak összetalálkoztak, kö-ze-pén közepén, ö-re-gebb öregebb, ha-ma-rabb hamarabb, el-sőbb-ség elsőbbség, en-ge-del-mes-ked-jék engedelmeskedjék, en-ge-del-mes-ked-ni engedelmeskedni, tar-tot-ta tartotta, i-ga-zát igazát, ösz-sze-ve-re-ked-tek összeverekedtek, be-le-es-tek beleestek.

Szóolvasás - Két kecske találkozott egy pallón

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?