1) Εμείς .......... ο Πέτρος και η Μαρία.  a) είσαστε b) είμαστε c) είμαι 2) Γεια σου Ελένη! Τί .......... ; a) κάνετε b) κάνει c) κάνεις 3) Πού μένεις Αλέξη; Μένω.......... . a) από την Καβάλα b) την Καβάλα c) στην Καβάλα 4) Τα παιδιά .......... . a) παίζετε b) παίζουν c) παίζει 5) Από πού .......... ο Κώστας;  a) είμαι b) είσαι c) είναι 6) Από πού είσαι Καίτη; Είμαι .......... . a) από τον Βόλο b) τον Βόλο c) στον Βόλο 7) Πού .......... κυρία Βάσω; a) μένεις b) μένετε c) μένει 8) Γιατί .......... Αντώνη;  a) γελάω b) γελάς c) γελάει 9) Αυτοί .......... πολύ καλά αγγλικά.  a) μιλάμε b) μιλάνε c) μιλάτε 10) Το παιδί σε .......... . a) χαιρετάς b) χαιρετάει c) χαιρετάω

Επανάληψη Κλικ Ενοτ. 1-3

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?