1) Από πού είσαι Ελένη; Είμαι ............. . a) στην Ελλάδα b) από την Ελλάδα c) την Ελλάδα 2) Μένω ............. . a) από τον Πειραιά b) τον Πειραιά c) στον Πειραιά 3) Πού μένεις Μάριε; a) Μένω στο Σικάγο. b) Μένω το Σικάγο. c) Μένω από το Σικάγο. 4) Από πού είνα ο Κώστας; Είναι ............. . a) από στην Αμερική b) από την Αμερική c) από η Αμερική 5) Η Σοφία μένει ............. . a) στον Βόλος  b) ο Βόλος c) στον Βόλο

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?