Igaz: Az ö-re-gebb kecske a ko-rá-ra hi-vat-koz-va a-kart e-lőbb át-kelni., Mind a ket-ten bele-es-tek a vízbe., A fiatal kecske előbb ér-ke-zett, ezért előbb a-kart át-men-ni., Hamis: Az ö-regebb kecs-ke nem vet-te ész-re a má-sikat., A két kecske bé-ké-sen átment a hídon., A fi-ata-labb kecske át-en-ged-te az idő-seb-bet., A ko-ráb-ban ér-kező kecske ment át előbb.,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?