1) Kik a me-se sze-rep-lő-i? a) bir-kák b) kecs-kék 2) Hol ját-szó-dik a tör-té-net? a) fo-lyó-par-ton b) er-dő-ben 3) Meny-nyi kecs-ke-nyáj volt e-re-de-ti-leg? a) egy b) ket-tő 4) Mi tör-tént a kecs-kék-kel? a) ug-rál-tak b) el-szé-led-tek 5) Ho-gyan a-kar-tak át-men-ni a fo-lyón? a) ha-jó-val b) egy pal-lón át 6) Me-lyik kecs-ke má-szott fel e-lőbb? a) a fi-a-ta-labb b) az ö-re-gebb 7) Hol ta-lál-ko-zott a két kecs-ke? a) a pal-ló kö-ze-pén b) az er-dő-ben 8) Me-lyik kecs-ke en-ged-te el a má-si-kat? a) a fi-a-ta-labb b) az ö-re-gebb c) e-gyik sem 9) Mi-ért nem tud-tak egy-szer-re át-men-ni? a) kö-vé-rek vol-tak b) kes-keny volt a pal-ló 10) Mi lett a két kecs-ké-vel? a) víz-be es-tek b) e-gyütt sé-tál-gat-tak

Két kecske találkozott egy pallón

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?