1) ο μαθητής  a) οι μαθητοί b) οι μαθητές c) ο μαθητές d) η μαθητές 2) ο δάσκαλος a) η δάσκαλοι b) οι δάσκαλες c) οι δάσκαλοι d) ο δάσκαλοι 3) ο χάρτης a) οι χάρτες b) η χάρτες c) οι χάρτοι d) ο χάρτες 4) ο μαρκαδόρος a) η μαρκαδόροι b) ο μαρκαδόροι c) οι μαρκαδόρες d) οι μαρκαδόροι 5) ο πίνακας a) οι πίνακοι b) οι πίνακες c) η πίνακες d) ο πίνακες 6) ο μουσικός a) οι μουσικοί b) η μουσικοί c) οι μουσικές d) ο μουσικοί 7) ο άντρας a) οι άντροι b) οι άντρες c) η άντρες d) η άντροι

Αρσενικά - ενικός και πληθυντικός

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?