1) Εγώ ________ ψηλός. a) είμαι b) είσαι c) είναι 2) Εσύ ________ μαθητής. a) είμαι b) είσαι c) είναι 3) Αυτός ______ δάσκαλος a) είμαι b) είσαι c) είναι 4) Αυτή _______ όμορφη.  a) είμαι b) είναι c) είσαι 5) Εγώ ________ άρρωστος. a) είμαι b) είσαι c) είναι 6) Εμείς __________ παιδιά. a) είμαι b) είμαστε c) είναι 7) Εσείς _________ μουσικοί.  a) είμαστε b) είστε c) είναι 8) Αυτοί ___________ αθλητές. a) είμαστε b) είμαι c) είναι 9) Εμείς _______ μαθητές. a) είναι b) είμαστε c) είσαι 10) Εσύ _________ χαρούμενος. a) είναι b) είσαι c) είστε

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?