1) Kik a sze-rep-lők? a) Két far-kas. b) Két kecs-ke. c) Két bá-rány. 2) Mi az a pal-ló? a) Egy nö-vény. b) Egy ál-lat c) Egy kes-keny fa át-já-ró a fo-lyó fe-lett. 3) Mi-lyen volt a két kecs-ke? a) ko-nok b) o-kos c) ud-va-ri-as 4) Mit csi-nál-tak a kecs-kék? a) ját-szot-tak b) ne-vet-tek c) ösz-sze-ve-re-ked-tek 5) Mi tör-tént e-zu-tán? a) A fi-a-ta-labb el-ment. b) Be-le-es-tek a fo-lyó-ba. c) Az i-dő-sebb ott-hagy-ta a fi-a-talt.

Két kecske találkozott egy pallón

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?