cse-resz-nye-fa, cseresznyefa, va-la-mi-kor, valamikor, ki-vi-rág-zott, kivirágzott, hiú, fehér, mód-fe-lett, módfelett, leginkább, leg-in-kább, meggyeket, megy-gye-ket, gyü-möl-csö-ket, gyümölcsöket, ér-le-lő, érlelő, ba-rack-fát, barackfát, következő, kö-vet-ke-ző, csomókban, cso-mók-ban, öregember, ö-reg-em-ber, búvaltbélelt, bú-valt-bé-lelt, ros-ka-dá-sig, roskadásig, szégyelld, szé-gyelld, gyönyörködnél, gyö-nyör-köd-nél, elszégyellte, el-szé-gyell-te, olyannyira, o-lyan-nyi-ra, túltenni, túl-ten-ni.

Mióta piros a cseresznye? szövegértés gyakorlása 1-2.osztály

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?