A magyar felvilágosodás a ____ harmadik harmadában, megkésve jelentkezett. Az ország ekkor a ____ része. A polgárság hiányzott, feudális viszonyok uralkodtak. Mária Terézia és II. József felvilágosult abszolutizmusa lehetővé tette a ____ kialakulását. Tagjai a felvilágosodás eszményeit összekapcsolták a ____ törekvésekkel. ____ 1760-ban hozta létre a ____, ahol a magyar középnemesek fiai vállalhattak tisztséget. Kiemelkedő alakjuk, ____, a korszak programadója lett. Bécsi ____ ismerkedett meg a felvilágosodás eszméivel. 1770-ben Báróczy Sándorral és Barcsay Ábrahámmal együtt megalapították a ____ csoportját. A kor kedvezett az írói társaságok, irodalmi szalonok és önképző körök létrejöttének. A testőrírók felléptek a magyar elmaradottság ellen. Művelődési programjuk fókuszába a ____ fejlesztését állították. II. József idején felgyorsultak a reformok, a ____ szigora enyhült, a sajtó nagyobb szerepet kapott. Megkezdődött az irodalmi élet szervezése: lapok, folyóiratok jelentek meg. A magyar felvilágosodás kezdetének jelképes dátuma ____. Ekkor született Bessenyei György ____ című műve. A tragédia a rendi nemesség és az ____ ellentétéről szól. Megjelenik benne az a felvilágosult gondolat, mely szerint az uralkodó ____ viszonyban áll alattvalóival. Feladatuk egymás érdekének kölcsönös szolgálata. Bessenyei elsősorban ____ műfajokban alkotott. ____ kulturális programját fejtette ki. A röpirat olyan ____ műfaj, amely néhány oldaltól akár félszázig is terjedhet. Írója valamilyen ____ foglal állást. Célja mások ____. ____ kezdetben Bessenyei köréhez tartozott. 1788-ban ____ társaival elindította a ____ című folyóiratot.Elhagyta az eddig használatos ____ fogalmát. A hazát társadalomhoz, nem pedig feudális előjogokhoz kötötte. Költeményei nyilvános beszédek, amelyekben a ____ hívja fel a figyelmet. A franciaországi változásokra című verse elárulja, a magyar költészet első ____ megszületett. ____ állt nemzete élére. Ezt a pozíciót ____ veszi át az 1840-es években. A ____ irányzat legfőbb művelője ____ volt a magyar irodalomban. Kiállt az ____ követelménye mellett, ezért a magyar romantika előfutárának is tartjuk.

A magyar felvilágosodás kezdetei (Bessenyi, Batsányi, Kármán)

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?