Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) A ko-sár-ban 13 po-gá-csa volt. Ti-mi meg-e-vett 5-öt. Hány ma-radt a test-vé-ré-nek? a) 18 b) 8 2) Az el-ső pol-con 14 me-se-könyv van. A má-so-di-kon 6-tal több. Hány me-se-könyv van a má-so-dik pol-con? a) 20 b) 8 3) An-ná-nak 11 ba-bá-ja van. Zsu-zsi-nak 8-cal ke-ve-sebb. Hány ba-bá-ja van Zsu-zsi-nak? a) 3 b) 14 4) Ben-cé-nek 16 mű-a-nyag vad-ál-la-ta van. Ez 3-mal ke-ve-sebb, mint Krisz-ti-á-né. Hány ál-la-ta van Krisz-ti-án-nak? a) 13 b) 19 5) Bo-gi 12 sü-nis mat-ri-cát gyűj-tött. Ez 4-gyel több, mint Szo-fi-é. Hány mat-ri-cát gyűj-tött Szo-fi? a) 16 b) 8 6) A kö-ve-ken 9 bé-ka ül. 6-tal ke-ve-seb-ben van-nak, mint a ka-csák. Há-nyan van-nak a ka-csák? a) 15 b) 3 7) Ka-ta 13 é-ves. 7 év-vel i-dő-sebb a hú-gá-nál. Hány é-ves a hú-ga? a) 20 b) 6 8) Ba-lázs pol-cán 11 a-u-tó van. Ez 6-tal több, mint Zsol-ti-é. Hány a-ut-ó-ja van Zsol-ti-nak? a) 17 b) 5 9) A ré-ten 17 ő-zi-ke fut-kos, 3-mal több, mint nyu-szi. Hány nyu-szi fut-kos a ré-ten? a) 14 b) 20 10) Az e-gyik med-ve 12 é-ves, 7 év-vel fi-a-ta-labb test-vé-ré-nél. Hány é-ves a má-sik med-ve? a) 5 b) 19 11) Hány lá-ba van 1 pók-nak és 1 ka-ti-cá-nak ösz-sze-sen? a) 16 b) 14 12) Na-gyi 13 fán-kot sü-tött. Il-di el-vitt 3-mat, Vi-vi-en pe-dig 6-ot. Hány fánk maradt a na-gyi-nál? a) 4 b) 5

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon