1) Kik a mese sze-rep-lő-i?  a) b) c) 2) Hol ját-szó-dik a tör-té-net? a) mezőn b) fo-lyó-nál c) er-dő-ben 3) Mi történt a kecs-ke-nyáj-jal? a) ha-za-men-tek b) el-szé-led-tek c) le-ge-lész-tek 4) Mit vett észre a fi-a-tal kecske? a) pallót, hidat a folyón b) dúsabb le-ge-lőt c) farkast a bo-kor-ban 5) Melyik állat ment fel előbb a pal-ló-ra? a) egy-szer-re mentek fel b) az ö-re-gebb kecske c) a fi-a-ta-labb kecske 6) Hol ta-lál-koz-tak össze? a) A folyó túl-ol-da-lán b) a mezőn c) a palló kö-ze-pén 7) Melyik kecske tért (fordult) vissza? a) a fi-a-ta-labb b) egyik sem c) az ö-re-gebb 8) Mi történt a palló kö-ze-pén? Több jó válasz is lehet! a) ösz-sze-ve-re-ked-tek b) mind a kettő visz-sza-for-dult c) be-le-es-tek a fo-lyó-ba 9) Rá-né-zés-re, a for-má-ját te-kint-ve hová so-rol-nád a szöveget? a) ez vers b) egyik sem c) ez prózai szöveg 10) Ez egy mese. Melyik ki-fe-je-zés-sel kez-dő-dik? a) A kecskék emlős ál-la-tok b) Egyszer volt, hol nem volt.... c) A folyó mel-lett élt .....

Két kecske találkozott egy pallón (újgenerációs)

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?