lán zi - 篮子, kǔ guā - 苦瓜, yù mǐ - 玉米, bái cài tāng - 白菜汤, niú bó bo - 牛伯伯, chǎo cài - 炒菜, hǎo chī jí le - 好吃极了, wèi dào hěn xiāng - 味道很香, zhāi huáng guā - 摘黄瓜, gào su - 告诉, wā chū huā shēng - 挖出花生, duǒ - 躲, zhòng dì - 种地, zhǔ - 煮, bǐ jiào - 比较, xiāng - 香, xī guā - 西瓜, máng guǒ - 芒果, xiǎo lǎo shǔ - 小老鼠, bá bái cài - 拔白菜,

Chinese huan le huo ban 2B Unit 15 vocab

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?