做客 (zuo4 ke4) - be a guest, 提前 (ti1 qian2) - in advance; ahead of time, 准时 (zhun3 shi2) - punctual , 迟到 (chi2 dao4) - late for something, 礼物 (li3 wu4) - gift, 敲门 (qiao1 men2) - knock at door, 打招呼 (dao3 zhao1 hu) - greeting, 送 (song4) - send ,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?