Ó-pe-ren-ci-ás-ten-ge-ren - Óperenciás-tengeren, meg-hiz-lal-ták - meghizlalták, fel-kö-töt-ték - felkötötték, ge-ren-dá-ra - gerendára, leg-ö-re-gebb - legöregebb, ge-ren-dá-ról - gerendáról, meg-so-kall-ta - megsokallta, vá-ra-ko-zást - várakozást, bi-zo-nyo-san - bizonyosan, sze-mel-ge-tik - szemelgetik, nyúj-tó-fá-val - nyújtófával,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?