feleséged - fe-le-sé-ged, teketóriázott - te-ke-tó-ri-á-zott, garádicson - ga-rá-di-cson, előtalált - e-lő-ta-lált, kanászgyerek - ka-nász-gye-rek, árokparton - á-rok-par-ton, legeltette - le-gel-tet-te, szerteszéjjel - szer-te-széj-jel, kanászgyerekhez - ka-nász-gye-rek-hez, katonával - ka-to-ná-val, kihasította - ki-ha-sí-tot-ta, kirepedve - ki-re-ped-ve,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?