appearance - 外表 wàibiǎo, tall - 高 gāo, short - 矮 ǎi, thin - 瘦 shòu, attractive - 好看 hǎokàn, pretty - 漂亮 piàoliang, handsome - 帅 shuài, personality - 性格 xìnggé, cute - 可爱 kě'ài, friendly - 友好 yǒuhǎo, humorous - 幽默 yōumò, kind - 善良 shànliáng, hardworking - 用功 yònggōng, smart - 聪明 cōngmíng, lively - 活泼 huópō, strong - 强壮 qiángzhuàng,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?