Chinese (language) teacher - 中文老师 zhōngwén lǎoshī, English teacher - 英文老师 yīngwén lǎoshī, science teacher - 科学老师 kēxué lǎoshī, math teacher - 数学老师 shùxué lǎoshī, physical education teacher - 体育老师 tǐyù lǎoshī, music teacher - 音乐老师 yīnyuè lǎoshī, social studies teacher - 社会科学老师 shèhuì kēxué lǎoshī, art teacher - 美术老师 měi shù lǎoshī, music - 音乐 yīnyuè, English - 英文 yīngwén, social studies - 社会科学 shèhuì kēxué, science - 科学 kēxué, Chinese - 中文 zhōngwén, art - 美术 měi shù, math - 数学 shùxué, P.E. - 体育 tǐyù,

C8 - School Subjects & Teachers in Chinese

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?