1) Mi az előhang? a) Az epikus alkotások elé írt lírai jellegű bevezetés. b) A fejezetek előtt álló, más műből vagy szerzőtől átvett szövegrészlet c) A drámai művek bevezető része, amelyben az író megismertet az előzményekkel és bemutatja a kiinduló helyzetet. 2) Mi a mottó? a) Az epikus alkotások elé írt lírai jellegű bevezetés. b) A művek vagy fejezetek előtt álló, más műből vagy szerzőtől átvett szövegrészlet. c) A drámai művek bevezető része, amelyben az író megismertet az előzményekkel és bemutatja a kiinduló helyzetet. 3) Kinek a sorait választotta Arany mottóul az énekek elejére? a) Vörösmarty Mihály b) Petőfi Sándor c) Ilosvai Selymes Péter 4) Mi a Toldi műfaja? a) ballada b) elbeszélő költemény c) monda 5) Hány énekből áll a mű? a) 8 b) 12 c) 24 6) Milyen a mű verselése? a) időmértékes b) ütemhangsúlyos, négy ütemű, felező tizenkettes c) szimultán verselés 7) Milyen a mű rímelése? a) páros rím b) keresztrím c) bokorrím 8) Hol találjuk Miklóst az első énekben? a) A mezőn b) A Toldi háznál c) A nádasban 9) Mit jelent az idézet: "De felült Lackó a béresek nyakára" a) Sok bort fogyasztottak a munkások b) Szorgalmasan dolgoznak a munkások c) A szolgák elbágyadtak, ráuntak a munkára  10) Mire vágyik Miklós? a) Családapa szeretne lenni b) Katona szeretne lenni c) Földbirtokos szeretne lenni 11) Kikkel találkozik Miklós az 1. énekben? a) Toldi Györggyel b) Laczfi Endre seregével c) A béresekkel 12) Hogyan igazítja útba Miklós a katonákat? a) Előttük lovagol, úgy vezeti őket b) Elmondja, hogy merre menjenek c) A szekér vendégoldalával mutatja meg az utat 13) Milyen sértést kell elszenvednie Miklósnak az 1. énekben? a) Az egyik szolga szemtelenül beszél vele b) György sértegeti c) Laczfi nádor parasztnak szólítja 14) Mely szerkezeti egységnek felel meg az 1. ének? a) Előkészítés (expozíció) b) Konfliktus c) Bonyodalom 15) Hol játszódik a 2. ének? a) A királyi palotában b) A mezőn c) A Toldi háznál 16) Milyen esemény zajlik? a) Toldi György érkezik meg 40 katonájával b) Esküvőre készülnek c) Halotti torra készülnek 17) Milyen módon viselkedik György édesanyjával és testvérével? a) hideg, durva, udvariatlan, becsmérlő, gyűlölködő b) tisztelettudó, kedves, szeretetteljes c) közömbös, udvarias, kimért 18) Milyen sértést szenved el Miklós? (2. sértés) a) Édesanyja megszidja b) A cseléd tiszteletlen vele c) György arcul üti, amikor kéri a jussát 19) Mely szerkezeti egységnek felel meg a 2. ének? a) Előkészítés b) Tetőpont c) Konfliktus, bonyodalom 20) Mi az életkép? a) Drámai feszültségű, szaggatott menetű, általában tragikus tárgyú verses kisepikai műfaj, párbeszédes, lírai elemekkel b) Olyan mű, amely a mindennapi élet jellegzetes, vidám jelenetét ábrázolja. c) A kései kuruc költészet jellegzetes műfaja. 21) A Bibliában mely történetben jelenik meg a gyűlölködő testvérek motívuma? a) Káin és Ábel történetében b) Izsák és Izmael történetében c) Ruth és Naomi történetében 22) Mi a 3. ének helyszíne? a) A nádas b) A Toldi ház udvara c) A mező 23) Hogyan múlatják az időt György katonái? a) Iszogatnak b) Pihennek a lakoma után c) Dárdavetéssel szórakoztatják magukat és egymást 24) Mit csinál György a lakoma után? a) karszékében ülve nézi katonáit, s arra buzdítja őket, hogy incselkedjenek Miklóssal b) Pihen az árnyékban c) Borozgat és édesanyjával beszélget 25) Mi a 3. sértés, melyet Miklósnak el kell szenvednie? a) György ócsárolja b) Szolgája tiszteletlen vele c) György katonái is kigúnyolják, dárdával hajigálják 26) Mi a 2. erőpróba a műben? a) Miklós a malomkövet a katonák közé hajítja b) Miklós felemeli a megrakott szekeret c) Miklós magasba emeli a petrencésrudat 27) Mi az 1. fordulópont a műben?  a) György arcul üti Miklóst b) György és Miklós összeszólalkoznak c) György bűnbe sodorja Miklóst, aki így üldözötté válik 28) Mi a 4. sértés, melyet Miklós elszenved? a) Nem kapja meg a jussát b) Gyilkosnak tartják c) Újra parasztnak nevezik 29) Mi a szállóige? a) Olyan idézet, amely egy esetről változatlanul száll át olyan helyzetekre, amelyekre illik. b) A barokk korra jellemző, sokszorosan összetett, grammatikailag bonyolult, de ennek ellenére érthető mondat. c) A klasszikus eposz egyik állandó eleme 30) Mekkora időegységet ölel fel az 1-3. ének? a) 1 napot b) Fél napot c) 3 napot

Arany János: Toldi, 1-3. ének

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?