אָ, שָׁ, אָשְׁ, שֲׁא, שָׁשְׁ, אָאאֲ, שְׁשַׁשָׁ,

מִשְׂחַק זִכְרוֹן הֲמָרָה מִדְּפוּס לְכְּתָב

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?