1) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Türkiye Selçukluları tarafından fethedimiştir? a) Edirne b) İznik c) Kayseri d) Konya e) Sivas 2) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hakimiyet kurmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? a) Varna b) 2. Kosova c) Sırpsındığı d) Koyunhisar e) 1. Kosova 3) 1402 yılında Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşı'nın temel sebebi nedir? a) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in Yıldırım Bayezid'e sığınması b) İki devletin cihan hakimiyeti mücadelesinde birbirlerini rakip olarak görmesi c) Topraklarını aldığı Anadolu beyliklerinin Timur'a sığınması d) Timur'un Anadolu'ya gelerek Sivas'ı yağmalaması e) Timur'un, Yıldırım Bayezid'in şehzadelerinden birini rehin olarak istemesi 4) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde Anadolu'ya Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla ele geçirilen yerlerden biridir? a) Bursa b) İnegöl c) Kütahya d) İznik e) İzmit 5) Aşağıdaki eserlerden hangisi Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait değildir? a) Makalat b) Divan-ı Kebir c) Mesnevi d) Mektubat e) Fih-i Ma-Fih 6) Aşağıda verilen hangi olay ile birlikte Türk denizciliği başlamıştır? a) Selçukluların Alanya'yı ele geçirmeleri b) Selçukluların Samsun ve Antalya'yı ele geçirmeleri c) Selçukluların Suğdak Limanını almaları d) Karesioğullarının Gelibolu'da tersane kurmaları e) Çaka Bey'in İzmir'i alarak tersane kurması 7) Anadolu'daki ilk medrese olarak bilinen Tokat Niksar'daki "Yağıbasan Medresesi" aşağıdaki beyliklerden hangisine aittir? a) Artukoğulları b) Mengücekler c) Danişmentliler d) Çaka beyliği e) Saltuklular 8) Kösedağ Savaşı hangi iki devlet arasında yapılmıştır? a) Eyyubiler-Haçlılar b) Memlükler-Bizanslılar c) Harzemşahlar-Moğollar d) Moğollar-Türkiye Selçukluları e) Bizanslılar-Türkiye Selçukluları 9) 12. yüzyılda Haçlılar ile yaptığı mücadeleler sonucunda İslam dünyasında saygınlığı artan ve İslam dünyasının koruyucusu haline gelen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? a) Harzemşahlar b) Karamanoğulları c) Türkiye Selçukluları d) Eyyubiler e) Osmanlılar 10) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1. Kılıç Arslan Dönemi'nde ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? a) Miryokefalon Savaşı'nın yapılması b) Devletin merkezinin Konya'ya taşınması c) Çaka Bey'in ortadan kaldırılması d) Haçlılar ile savaşılması e) Doğuya yönelip Malatya'yı kuşatması 11) Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretimin devamlılığını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) Millet sistemi b) Tımar sistemi c) Toprak reformu d) Vergi sistemi e) Eğitim sistemi 12) Orhan bey döneminde oluşturulan daimi ordu aşağıdakilerden hangisidir? a) Cebeciler b) Gönüllüler c) Azaplar d) Yaya ve Müsellemler e) Yeniçeriler

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?