A tudomány fogalma - A valóság egy részéről alkotott különböző módszerek segítségével nyert és rendszerbe foglalt ismeretek összessége, Neveléstudomány feladata - A nevelési valóság megfigyelése: A gyakorlatban zajló nevelési folyamat (kapcsolatrendszer, viselkedés, tartalmak)., Módszer fogalma - tervszerű eljárás, amely a valóság egy meghatározott területének feltárására irányul, Szociális szimbiózis - Az anyával való kapcsolat nagyon fontos a gyermek testi, mentális és szociális fejlődése szempontjából, Hospitalizáció - Csecsemők megfigyelése a kórházban. Érzelmi törődés és kötődés hiányára testi-lelki folyamatok visszafejlődnek, amelyek az érzelmi törődés hiányára és az ingerszegény környezetre vezethetőek vissza., A monotrópia elve - Az anyával való kapcsolat minden későbbi kapcsolat egyetlen és legfontosabb alapja, Szellemtudomány - Az emberi szellem termékeit és a kultúra tartalmát kutatja, Társadalomtudomány - Az emberek együttélését és kölcsönös egymásra hatását kutatja., A pedagógia fogalma - Az ember nevelésével és oktatásával foglalkozó tudományág, A neveléstudomány módszerei - Tapasztalati úton megismerés módszerei (empirikus módszerek) és elméleti (megértő), belső összefüggések keresés, értékek összefüggésének feltárása, A neveléstudomány kijelentésmódjai - Empirikus: magyarázom (deszkriptív), normatív: belső üsszefüggések megértée (preszkriptív), Empirikus módszer - Arra szolgál, hogy a valóság egy adott részéttervszerűen megfigyeljük és leírjuk, valamint objektív ellenőrizhető adatokat nyerjünk, később magyarázzuk azokat, összefoglalva tapasztalati tudományosnak., Elméleti módszer - Amik a megértést szolgálják és értékek és értelmi összefüggések keresése által., Elmélet fogalma - Egy adott területről alkotott tudást értjük., Gyakorlat fogalma - A meghatározott célt követő, konkrét helyzetekben történő emberi cselekvés., Ösztön fogalma - Olyan öröklött viselkedés módok, amelyek megfelelő ingerek, ún. kulcsingerek, hatására váltódnak ki, és mindig ugyanolyan módon és automatikusan folynak le. Az egyed- és fajfenntartást szolgálják., A nevelési cél, mint viszonyítási pont fogalma - A nevelés eredményéről alkotott kijelentések, amelyek felvilágosítást adnak arról, hogyan viselkedjen a nevelendő személy a jelenbenés a jövőben, hogyan cselekedjenek a szülők és más nevelők a nevelés során ahhoz, hogy a nevelendő személy egyszer majd képes legyen az elvárt viselkedési formákat - amennyire lehet - megvalósítani., A pedagógia tárgya - A nevelés valósága, mindig két ember között megy végbe, a nevelő és a nevelendő személy között zajló kölcsönös folyamat., A neveléstudomány szempontjai - Empirikus: feladata a nevelés valóságának feltárása. Normatív: Az elérhető célok, nevelési tevékenységek, A nevelés célja - Adott állapotból és célállapotból. A nevelési cél által meghatározott tevékenység, azaz a nevelés nem képzelhető el cél nélkül, Nagykorúság fogalma - Egy képesség és hajlandóság a társadalomban való életforma megvalósítására, autonóm életvezetés, felelősségvállalás a tetteinkért, eligazodás a tárgyi világban, adekvát cselekvések a tárgyi világban, Emancipáció - Az ember azon képessége és hajlandósága, amellyel az ember képes magát a nagykorúvá válást akadályozó tényezőktől függetleníteni., A jóvátétel elve - Egy igazságtalan dolog érvénytelenítése, kiegyenlítése, illetve a jó kapcsolat kialakítása, Objektív következmények elve - A jövőbeli viselkedést próbálom megváltoztatni., Implicit családiasság - Az állam a családokra hárítja a gyermekek gondozásával járó feladatokat., Explicit családiasság - Az állam kötelezően átveszi a gyermekek gondozásával járó feladatokat (családtalanítás), Választható családiasság - A nők szabad választását jelenti az állami és a családon belüli támogatott gondozási formák között , Fogyatékosság fogalma: - Testi, szellemi vagy lelki funkciók károsodása alapján közvetlen életében és a társadalmi életben való részvételben súlyosan, átfogóan és hosszútávon korlátozott, Individuális életnehézség - Az sérülés egyszerű életfolyamatokat nehezít meg, vagy tesz lehetetlenné, Konstruktivista pedagógia - Az emberi megismerés nem az információk tárolása, hanem a tudás létrehozása, ami személyes, aktív értelmezési folyamatként a megismerő elmében zajlik.,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?