ἦλθον  , ἔρχομαι  , ἑπανέρχομαι  , σχήσω , δεσπότης (ὁ) , ἤπειρος (ἡ) , καιρός (ὁ) , ρρωδία (ἡ) , πατρίς, ίδος (ἡ) , πλῆθος, ους (τό) , πορθμός (ὁ) , πράγμα, ατος(τό) , στρατός (ὁ) , τάξις, εως (ἡ) , τριήραρχος (ὁ) , πρόγονος, ον , πεζός, ή, όν , αἰτέω  , ἀποστρέφω , εὐδοκιμέω  , κλῄω, κλείω , καταστρέφω, -ομαι , πυνθάνομαι , τυγχάνω , φημί , πεζῇ .

Tema

Caratteri

Opzioni

Classifica

Ruota della fortuna è un template a risposta aperta. Non genera punteggi validi per una classifica.

Cambia modello

Attività interattive

Ripristino titolo salvato automaticamente: ?