Crea lezioni migliori più velocemente
1) Salinitet vode se izražava u a) promilima b) postocima c) centimetrima 2) Postupak dobivanja slatke vode od mora zove se a) depopulacija b) desalinizacija c) deruralizacija 3) Mjesto u pustinji gdje ima vode čitave godine zove se a) vadi b) oaza c) hamada 4) Najviše plovno jezero na svijetu je a) Titicaca b) Michigan c) Viktorijino jezero 5) Najveće porječje na Zemlji ima a) Nil b) Dunav c) Amazona 6) Najrazvedeniju obalu ima a) Italija b) Hrvatska c) Norveška 7) Granična crta između mora i kopna zove se a) razvodnica b) obala c) linija 8) Izvor vode u kršu su: a) gejzir b) vrulja c) vir 9) Najveće jezero na svijetu zove se a) Viktorijino jezero b) Kaspijsko jezero c) Bajkalsko jezero 10) Najveće jezero u Hrvatskoj zove se a) Vransko jezero na Cresu b) Perućko jezero c) Vransko jezero kod Biograda 11) Gibraltar povezuje Sredozemno i a) Crno more b) Atlantski ocan c) Crveno more 12) Najdublje jezero na svijetu je a) Bajkalsko jezero b) Kaspijsko jezero c) Titicaca 13) Najdublja točka na Zemlji je a) Marijanska brazda b) Japanska brazda c) Filipinska brazda 14) Najveći hrvatski poluotok a) Pelješac b) Istra c) Lapad 15) Najveći zaljev na Zemlji je a) Biskajski zaljev b) Bengalski zaljev c) Meksički zaljev 16) Aziju od Afrike odvaja a) Sueski kanal b) Panamski kanal c) Korintski kanal 17) Nerazvedena obala nema a) planktone b) otoke c) morsku sol 18) U umjetna jezera ne spadadaju a) šoderice b) vulkanska jezera c) akumulacijska jezera 19) Najpoznatija krška jezera Modro i Crveno nalaze se kod a) Imotskog b) Sinja c) Vrgorca 20) Najveće slano jezero na Zemlji a) Titicaca b) Kaspijsko jezero c) Bajkalsko jezero 21) Najduža rijeka koja prolazi kroz RH a) Dunav b) Sava c) Drava 22) Stajaćice nisu a) bare b) močvare c) potoci 23) Najduža rijeka na svijetu a) Amazona b) Nil c) Kongo 24) Granica između dva porječja zove se: a) slijev b) razvodnica c) meandar 25) Najveći dio Hrvatske pripada slijevu: a) Jadranskog mora b) Crnog mora c) Jonskog mora 26) Područje s kojeg vode se uljevaju u nekom more ili jezero zove se: a) vodostaj b) porječje c) slijev 27) Ušće u obliku trokuta zove se: a) delta b) rijas c) estuariji 28) Najveće valove na Jadranu stvara a) jugo b) bura c) maestral 29) Za klimu Europe važna je topla morska struja a) gvinejska struja b) golfska struja c) aljaška struja 30) Stalni vjetrovi uzrokuju: a) morske struje b) valove c) plimu 31) Najveće hrvatska solana nalazi se: a) Ninu b) Pagu c) Stonu 32) Za ribolov važno je da more ima mnogo a) soli b) planktona c) morske trave 33) Rijeka koja teče ispod površine zove se: a) temeljnica b) vrulja c) ponornica 34) Voda koja ispunjava šupljine iznad vodonepropusnog sloja zove se a) površinska voda b) temeljnica c) ponornica 35) Od ovih mora ne postoji: a) Crno more b) Crveno more c) Zeleno more 36) Prosječna slanost: a) 45 promila b) 22 promila c) 35 promila 37) Svojstvo mora nije a) slanost b) valovi c) temperatura 38) Suženje koje povezuje dva mora zove se a) prolaz b) kanal c) kanjon 39) Kruženje vode u prirodi zove se: a) hidrološki ciklu b) atmosferski ciklu c) podzemni ciklus 40) za vodoopskrbu važana je voda u: a) tekućicama b) podzemlju c) stajaćicama 41) Najviše slatke vode je: a) zaleđeno b) u jezerima c) u podzemlju 42) Slatke vode ima na Zemlji a) 1,5% b) 97,5% c) 2,5% 43) Zemlju zovem a) plavi planet b) zeleni planet c) crveni planet 44) Zemljin vodeni omotač zove se a) atmosfera b) hidrosfera c) litosfera 45) Dio Svjetskog mora nisu a) oceani b) jezera c) zaljevi 46) Plima i oseka nastaje zbog: a) Mjeseca b) vjetra c) padalina 47) Valovi nastaju zbog a) Mjeseca b) sunca c) vjetra 48) Temepratura mora od ekvatora prema polovima a) raste b) pada c) ostaje ista 49) Slanoća Jadranskog mora je: a) 35 promila b) 38 promila c) 12 promila

Classifica

Visita il nostro sito desktop per cambiare tema, vedere le opzioni, impostare un compito o creare la tua attività.

Cambia modello

Attività interattive