Crea lezioni migliori più velocemente
1) למי אני רוצה להגיד תודה 2) חוויה מצחיקה 3) אירוע משמעותי שקרה לי 4) מה הייתי שמח שימשיך בסניף אחריי 5) משהו שהייתי עושה אחרת 6) מישהו שאני רוצה לבקש ממנו סליחה 7) משהו שאני לוקח איתי הלאה 8) פחד שהתגברתי עליו 9) תכונה/מיומנות שרכשתי השנה 10) משהו שגיליתי על עצמי

פעולת פרידה

Cambia modello

Attività interattive

Classifica

Apri la scatola è un template a risposta aperta. Non genera punteggi validi per una classifica.

Simili attività dalla Community

Cambia modello

Attività interattive