1) k__ala a) kola b) kuola c) koala 2) p__das a) podas b) puodas c) padas 3) s__las a) suolas b) solas c) sualas 4) šl__ta a) šlota b) šluata c) šluota 5) p_vas a) puovas b) puavas c) povas 6) t_rtas a) tuartas b) tortas c) tuortas 7) _das a) odas b) uadas c) uodas 8) lūp_s a) lūpos b) lūpuos c) lūpuas 9) _b_lys a) obolys b) uobolys c) obuolys 10) vyn_gės a) vynogės b) vynuogės c) vynuagės 11) žem_gės a) žemogės b) žemuagės c) žemuogės 12) r_nis a) ronis b) ruonis c) roanis 13) v_kas a) vuokas b) vokas c) vuakas 14) spang_lės a) spangolės b) spangualės c) spanguolės 15) telef_nas a) telefuanas b) telefuonas c) telefonas 16) m_rka a) muorka b) morka c) muarka 17) p_ mid_ ras a) pomiduoras b) pomidoras c) puomidoras 18) akm_ a) akmo b) akmua c) akmuo 19) l_kys a) lokys b) luokys c) luakys 20) v_ras a) vuoras b) vuaras c) voras 21) kr_p_s a) kropuos b) kruopuos c) kruopos 22) vien_lika a) vienuolika b) vienolika c) vienualika 23) b_ružė a) buoružė b) buaružė c) boružė 24) k_jinės a) kojinės b) kuojinės c) kuajinės 25) š_k_ladas a) šuokuoladas b) šokuoladas c) šokoladas

Lyderių lentelė

Tema

Parinktys

Pakeisti šabloną

Interaktyvios

Atkurti automatiškai įrašytą: ?