1) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) உ b) ம 2) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) அ b) ப 3) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) ஒ b) க 4) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) ம் b) ஆ 5) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) பு b) ஈ 6) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) ஏ b) வ் 7) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) ஒள b) ச் 8) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) இ b) மு 9) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) ஊ b) ட் 10) சரியான உயிர் எழுத்தை தேர்ந்தெடுக. a) ஜ b) ஐ

உயிர் எழுத்துகள்.1(Uyir Eluthukal )

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?