1) Tujuan Perniagaan ialah a) mendapatkan keuntungan b) menawarkan barang dan perkhidmatan c) mendapatkan keuntungan 2) Ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad adalah a) Lebih mudah mendapatkan modal yang besar. b) Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. c) 2 orang hingga tiada had maksimum 3) Apakah kelebihan Syarikat Awam Berhad ? a) Tiada Rahsia b) Kewujudan kekal c) Tiada beban cukai 4) Antara berikut, pernayataan manakah benar tentang syarikat awam berhad? a) Saham disenaraikan di Bursa Malaysia b) Ahli lembaga pengara mesti terdiri daripada pemegang saham c) Bilangan pemegang saham antara 2-50 orang d) Saham tidak boleh dipindah milik dengan bebas 5) Apakah bentuk keuntungan syarikat berhad yang akan diagihkan kepada pemegang sahamnya? a) Bonus b) Faedah c) Dividen d) Komisen 6) Apakah itu koperasi ? a) Entiti yang didaftarkan secara sag dengan SSM b) Sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela c) Perniagaan yang dikawal oleh seorang individu 7) Antara yang berikut, yang manakah menerangkan kelebihan perkongsian? a) Cukai pendapatan yang tinggi b) Liabiliti terhad c) Syer boleh dipindah milik 8) Apakah kelebihan memiliki syer dalam syarikat awam berhad berbanding dengan syarikat sendirian berhad? a) Pemilik syer menanggung liabiliti terhad b) Pemilik syer berhak memilih ahli lembaga pengarah c) Pemilik syer dapat memindah milik syer dengan mudah d) Pemilik syer dapat menghadiri mesyuarat agung tahunan

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?