பாக்கு - வாத்து, மாசு - பாபு, பங்கு - அஞ்சு, கோய்து - சால்பு, கரடு - பரிசு, இஃது - அஃது,

குற்றியலுகரம் 1

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?