1) Rasulullah bermimpi bahawa baginda memasuki a) Masjid Putrajaya b) Masjidil Aqsa c) Masjidil Haram d) Masjid Quba' 2) Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke __________ hijrah a) 6 b) 8 c) 9 d) 5 3) Rasulullah menuju ke Mekah bersama __________ orang sahabat a) 10 000 b) 1400 c) 14000 d) 1000 4) Baginda berhenti di __________ untuk niat umrah a) Zu Tuwa b) Zul Arifin c) Zun Nurain d) Zulhulaifah 5) Orang Musyrikin Mekah mengutuskan Julais bin Alqamah dan _____________ kepada Rasulullah a) Uthman bin Affan b) Urwah bin Mas'ud c) Khalid Al Walid d) Abu Sufyan 6) Rasulullah mengutuskan _____________________ untuk berunding dengan penduduk Mekah a) Urwah bin Mas'ud b) Khalid Al Walid c) Uthman bin Affan d) Abu Sufyan 7) Rasulullah dan sahabat membuat bai'ah apabila mendapat berita kematian utusan mereka dan dinamakan sebagai Bai'ah _______________ a) Aqabah 1 b) Aqabah 2 c) Syams d) Ridhwan 8) Berikut adalah isi perjanjian Hudaibiyah KECUALI _____________ a) Tiada peperngan antara musyrikin dan muslimin selama 5 tahun b) Rasulullah boleh mengerjakan umrah pada tahun 7 hijrah c) Mana - mana kabilah yang ikat perjanjian dengan Rasulullah perlu menurut perjanjian ini d) Orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan 9) Hikmah perjanjian Hudaibiyah dari sudut perkembangan dakwah ialah _____________ a) Musyrikin Mekah secara tidak langsung mengiktiraf kerajaan Madinah b) Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang - terangan c) Kekuatan tentera Islam bertambah dari 3000 kepada 10 000

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?