1) Maastura menyimpan amaun wang tertentu dalam suatu akaun untuk 3 bulan. Jika dia mengeluarkan wang simpanannya sebelum tempoh matang, dia tidak berhak menerima faedah yang ditawarkan. Tentukan jenis akaun tersebut. / Mastura deposits a certain amount of money in an account for 3 months. If she withdraws her savings before the maturity date, she is not entitle to receive the interest offered. Determine the type of the account. a) Akaun wadiah / Wadiah account b) Akaun semasa / Current account c) Akaun simpanan / Savings account d) Akaun simpanan tetap / Fixed deposit account 2) Sarah menyimpan RM10 000 dalam sebuah bank dengan kadar faedah 3.8% setahun. Hitung nilai matang selepas 2 tahun jika faedah dikompaun setiap setengah tahun. / Sarah depostis RM10 000 in a bank with interest rate 3.8% per annum. Calculate the maturity value after 2 years if the interest is compunded every half year.  a) RM20 053.59 b) RM10 781.94 c) RM 10 774.44 d) RM10 760.00 3) Jason menerima 5000 unit saham Syarikat R & M dengan harga RM1.60 seunit. Dia menerima dividen sebanyak 6 sen bagi setiap unit selepas 3 bulan. Kemudian, dia menjualkan kesemua sahamnya dengan harga RM1.98 seunit. Hitung peratusan pulangan bagi pelaburannya. / Jason bought 5000 units of shares of Company R & M at RM1.60 per unit. He received a dividend of 6 cents for each unit after 3 months. Then, he sold all of his shares at RM1.98 per unit. Calculate the percentage of return on his investment a) 25% b) 25.5% c) 27.5% d) 30% 4) Wati menyimpan RM16 000 dalam sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah. DIa menerima RM520 sebagai hibah dari bank itu selepas satu tahun. Hitung peratus hibah yang diterima oleh Wati. / Wati deposits RM16 000 in an Islamic bank according to the principle of wadiah. She received RM520 as a hibah from the bank after one year. Calculate the percentage of hibah received by Wati. a) 3.2% b) 3.25% c) 3.5% d) 3.55% 5) Antara yang berikut, yang manakah BENAR mengenai kekurangan penggunaan kad kredit? / Which of the following is TRUE about disadvantages of using credit cards? a) Tiada caj dikenakan atas kelewatan pembayaran balik. / There is no charge for overdue payment. b) Tidak dapat digunakan untuk perkhidmatan pengeluaran tunai dari ATM./ Cannot be used for cash withdrawal from ATMs c) Berisiko tinggi menghadapi masalah fraud kredit. / High risk in facing credit fraud problems. d) Pengguna boleh berbelanja melebihi had kad kredit. / Users can spent more than the credit card's limit.

Matematik Tingkatan 3 - Matematik Pengguna : Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang.(Bab 3)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?