சிறுவயதில் கற்றுக்கொண்ட தேவாரம் இன்றளவும் சக்தியின் மனதில்.........................................பதிந்துள்ளது...........................  , பவித்திரனுக்குக் கட்டுரை போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்றதுடன் நூறு ரிங்கிட் பணம் கிடைத்தது..................... போல இருந்தது.  , (பழம் நழுவிப் பாலில் விழுந்தாற் போல) பொருள் கூறுக. , (பசுமரத்தாணி போல) பொருள் கூறுக.  , இளம் வயதில் நாம் கற்றுக் கொள்கின்ற நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்துவிடுவதால் இறுதிவரை நல்வழிப்படுத்துகின்றன. , திவ்வியாவும் ஹேமாவும் தொடக்கப்பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை இணைபிரியாமல் ........................ பழகி வருகின்றனர்.  .

வாங்கோ ஒரு கை பார்க்கலாம் !!! உவமைத் தொடர் படிவம் 1

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?