சரி: சொற்படி நடத்தல், தவற்றை ஒப்புக்கொள்ளுதல், துணிச்சலுடன் போட்டியில் பங்கெடுத்தல், சிறப்பு தேர்ச்சிப் பெறுதல், சவால்களைத் துணிவாக எதிகொள்ளுதல், சவால்களைத் துணிவாக எதிகொள்ளுதல், தவறு: குடும்ப உறுப்பினர்களைத் எதிர்த்து பேசுதல், மற்றவர்களைக் குறைக் கூறுதல், நேரத்தை வீணடித்தல், பள்ளிக்கு அடிக்கடி மட்டம் போடுதல் , பாட்டியின் பெயரை உரக்க கூறி அழைத்தல், தவற்றை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தல்,

துணிவு (ஆண்டு 2) 9.1 , 9.2

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?