غَأَغَ - غَ أَ غَ, رَخَقَ - رَ خَ قَ, يَسَعَ - يَ سَ عَ, طَعَنَ - طَ عَ نَ, وَضَعَ - وَ ضَ عَ, أَخَذَ - أَ خَ ذَ, بَتَقَ - بَ تَ قَ, رَجَعَ - رَ جَ عَ, ظَجَرَ - ظَ جَ رَ, ذَظَعَ - ذَ ظَ عَ, ثَبَرَ - ثَ بَ رَ, صَعَدَ - صَ عَ دَ, نَشَطَ - نَ شَ طَ, غَزَرَ - غَ زَ رَ, شَغَلَ - شَ غَ لَ, غَيَضَ - غَ يَ ضَ, تَعَرَ - تَ عَ رَ, يَغَضَ - يَ غَ ضَ, جَعَلَ - جَ عَ لَ, صَرَفَ - صَ رَ فَ,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?