1) ம் + அ a) மி b) த c) ம d) நெ 2) க் + இ a) கி b) கு c) து d) ரு 3) ட் + எ a) ர b) டெ c) கை d) பு 4) ல் + உ a) ச b) ளு c) லு d) டு 5) ப் + ஐ a) பை b) மை c) டு d) ந 6) த் + ஒ a) து b) மு c) டை d) தொ 7) வ் + ஊ a) பு b) டெ c) வூ d) சொ 8) ங் + ஈ a) ஙீ b) ட c) னு d) சு 9) த் + ஏ a) செ b) து c) தே d) ழ 10) ற் + அ a) ளு b) ற c) றி d) நு 11) ந் + இ a) நி b) நு c) நொ d) சை 12) ய் + ஒ a) டொ b) கெ c) யொ d) செ 13) ர் + உ a) மு b) டு c) ரு d) கு 14) ஞ் + ஐ a) ஞை b) ஙெ c) டை d) ப 15) ண் + உ a) ணொ b) ணி c) ணு d) ணை 16) வ் + உ a) வு b) கி c) டி d) பை 17) ம் + எ a) பெ b) பு c) மெ d) மி 18) க் + ஓ a) லெ b) கே c) கோ d) டி 19) ள் + இ a) ளெ b) ழை c) ளி d) மி 20) ர் + ஆ a) மா b) றா c) ர d) ரா

உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் ரேனுகா மணியம்

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?