Guling Tenggiling - Apakah kemahiran yang kamu belajar hari ini?, Bagaimana lakuan posisi Tuck?, Bagaimana lakuan mengayun badan?, Langkah 1: Duduk seperti posisi tuck, tangan di atas tilam dan rapatkan dagu di atas dada., Langkah 2: Angkat punggung ke atas dan gulingkan badan ke hadapan., Langkah 3: Ayunkan badan ke hadapan dan duduk semula seperti posisi tuck.,

Pendidikan Jasmani Tahun 1

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?