மேசைகள் - மேசை, புலிகள் - புலி, நாற்காலிகள் - நாற்காலி, நண்டு - நண்டுகள், பன்மை - குளத்தில் மீன்கள் நீந்தின., ஒருமை - குதிரை வேகமாக ஓடியது., சரி - பூச்செடிகள் பன்மையைக் குறிக்கின்றது., தவறு - மின்விசிறிகள் ஒருமையைக் குறிக்கின்றது.,

ஒருமை பன்மை (ஆண்டு 1) ஆக்கம் திருமதி அ.டயானா ரோஸ்

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?