____ அணிந்திருந்தாள். * ____ பரிமாறினார். * * பரிசுகளை ____. ____ வார்த்தாள். * கூட்டமாக ____. * ____ ஆடினாள். * காற்பந்து ____. * உடற்பயிற்சி ____. * அம்பை____. * ____ தின்றது. * ____ பெய்தது. * ____ வாங்கினார். * பேருந்து ____. * பணம் ____. * ஆழ்ந்து ____. * பால் ____. * மீன் ____.* அதிகாலை ____.* மகிழுந்தைக் ____.* மிதிவண்டி ____.*

இரண்டு சொற்கள் கொண்ட வாக்கியம்

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?