Siapakah nama kamu?, Bilakah kamu akan pulang ke kampung?, Apakah warna kegemaran kamu?, Bagaimanakah cara membuat ketupat palas?, Berapa hari kamu pulang ke kampung?, Di manakah kampung kamu?, Mengapakah kamu bersedih?.

Susun perkataan agar menjadi ayat tanya yang lengkap.

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?