1) Apakah nama panjang bagi PPKI? a) Program Pendidikan Khas Integrasi b) Program Pendidikan Integrasi. c) Program Pendidikan Inklusif. d) memberi penerimaan masyarakat terhadap MBK 2) Apakah nama panjang bagi PPI? a) Program Pendidikan Khas Integrasi b) Program Pendidikan Integrasi. c) Program Pendidikan Inklusif. 3) Gambar yang manakah menunujukkan Program Pendidikan Inklusif (PPI)? a) b) c) 4) Yang manakah berikut bukan objektif Program Pendidikan Inklusif (PPI)? a) Memastikan MBK mendapat hak yang sama rata untuk belajar. b) Memastikan murid arus perdana cemerlang semata-mata. c) Meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian murid bekeperluan khas.  5) Program pendidikan inklusif terbahagi kepada dua iaitu: a) Inklusif Separa dan Sepenuh b) Inklusif Separuh dan Penuh c) Inklusif Separa dan Penuh 6) Apakah maksud Inklusif Penuh? a) MBK belajar secara sepenuh masa di kelas perdana untuk semua mata pelajarandi kelas perdana untuk semua matapelajaran b) MBK belajar di kelas perdana untuk mata pelajaran tertentu sahaja contohnya pendidikan seni. c) Murid bekeperluan khas yang belajar di kelas ppki sepenuh masa. 7) Apakah maksud Inklusif separa? a) Murid bekeperluan khas belajar penuh bersama murid arus perdana.  b) Murid bekeperluan khas belajar bersama-sama murid arus perdana bagi matapelajaran akademik atau koakademik atau aktiviti kokurikulum sahaja  8) Apakah peranan Guru Pendidikan Khas dalam perlaksanaan PPI? a) Pembantu murid b) Guru Resos kepada guru mata pelajaran. c) Guru Disiplin kepada murid bekeperluan khas. 9) Berapa lamakah tempoh percubaan bagi murid bekeperluan khas yang mengikuti Program Pendidikan Inklusif? a) 5 bulan b) 4 bulan  c) 3 bulan 10) Berapakah bilangan murid bekeperluan khas yang boleh diinklusifkan dalam satu kelas pada satu masa? a) 4 b) 5 c) 6

KUIZ INTERAKTIF PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) & PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?