Bapa - Siapakah ketua rumah?, kasih sayang - Nilai yang penting mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga, Tuhan - Kepercayaan kepada _________________, Menghormati - Kita mestilah ________________ orang yang lebih tua dari kita., Terima kasih - Kita mestilah mengucapkan ___________________ kepada seseorang yang sudi membantu kita,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?