சுயமாகப் படுக்கையைச் சுத்தம் செய்தல், துணிகளைச் சுயமாக உலர வைத்தல், சுயமாக உண்ணுதல், சுயமாகக் காலணி அணிதல், சுயமாகப் படித்தல்,

சரியான விடையைக் கண்டறி. தன் கடமை ஆண்டு 1- ஆக்கம் :சுகந்தி சுப்பிரமணியம்

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?