வெட்டுக்கிளி - வல்லின மெய், அன்னம் - மெல்லின மெய், பகல் - இடையின மெய், தனிநிலை - ஆய்த எழுத்தின் வேறுபெயர, குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்து - குறில், நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்து - நெடில்,

மொழியோடு விளையாடு

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?