1) கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் a) நிற்க அதற்குத் தக b) பகவன் முதற்றே உலகு c) நற்றாள் தொழாஅர் எனின் 2) கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு a) நிலமிசை நீடுவாழ் வார் b) யாண்டும் இடுமபை இல c) புண்ணுடையார் கல்லா தவர்

சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடு.

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?