Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Ile wyróżniamy rodzajów literackich? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) Cechą epiki nie jest: a) pisana prozą b) podział na akty i sceny c) wydarzenia układają się w fabułę d) osoba mówiąca to narrator 3) W liryce nie znajdziesz: a) podmiotu lirycznego b) podziału na wersy c) aktów i scen d) rymów 4) Która grupa wyrazów cechuje lirykę? a) monolog, podmiot liryczny, środki stylistyczne b) podmiot liryczny, fabuła, dialogi c) narrator, środki stylistyczne, rymy d) podmiot liryczny, didaskalia, monolog 5) Gatunkiem dramatu jest: a) komedia b) fraszka c) legenda d) romans rycerski 6) Do epiki nie zaliczymy: a) noweli b) elegii c) przypowieści d) legendy 7) Tren zaliczymy do: a) liryki b) epiki c) dramatu 8) Gatunkiem dramatu nie jest: a) komedia b) tragedia c) sonet d) dramat właściwy 9) "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza to: a) epika, powieść fantastyczna b) dramat, powieść historyczna c) epika, powieść przygodowa d) epika, powieść historyczna 10) "Latarnik" Henryka Sienkiewicza to: a) epika, opowiadanie b) dramat, nowela c) epika, nowela d) liryka, legenda 11) Wskaż cechy noweli: a) jednowątkowość, podmiot liryczny, sceny b) jednowątkowość, zwięzłość, narrator c) wielowątkowość, narrator, zwięzłość d) jednowątkowość, rozbudowane opisy, rymy 12) "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza to: a) epopeja b) pieśń c) dramat d) hymn 13) Cechą eposu nie jest: a) wielowątkowość b) wszechwiedzący i obiektywny narrator c) inwokacja d) rozbudowane didaskalia 14) "Balladyna" Juliusza Słowackiego nie jest: a) dramatem b) tragedią c) mitem 15) Cechą ballady nie jest: a) narrator jest obserwatorem b) poetycki nastrój utworu c) motyw winy i kary d) didaskalia 16) Dramatem nie jest: a) "Zemsta" b) "Dziady" c) "Balladyna" d) "Kamienie na szaniec" 17) Wskaż cechę, która nie jest cechą trenu: a) pochwała cnót i zalet zmarłego b) rozpamiętywanie wielkości poniesionej straty c) pocieszenie d) jednowątkowość 18) Sonet to: a) gatunek poetycki charakteryzujący się kunsztowną kompozycją. Wiersz składa się z czternastu wersów zgrupowanych w cztery strofy: dwa tetrastychy i dwie tercyny. Zwrotki czterowersowe mają charakter opisowy, zaś trzywersowe – refleksyjny. b) gatunek poetycki charakteryzujący się kunsztowną kompozycją. Wiersz składa się z czternastu wersów zgrupowanych w cztery strofy: dwa tetrastychy i dwie tercyny. Zwrotki czterowersowe mają charakter opisowy, zaś trzywersowe – refleksyjny. c) uroczysty i podniosły utwór poetycki lub oparty na nim wokalny utwór muzyczny, sławiący Boga, bohaterów, wielkie idee d) utwór liryczny o charakterze elegijnym, opłakujący zmarłego oraz sławiący jego zalety i zasługi 19) Cechą satyry nie jest: a) satyra porusza aktualne tematy społeczne, obyczajowe, polityczne b) krytykuje zjawiska i postawy nie poprzez bezpośrednie pouczanie, ale poprzez ukazanie ich w krzywym zwierciadle c) satyra wykorzystuje różne typy komizmu (sytuacyjny, słowny, postaci), ironię, groteskę i karykaturę d) zakończenie satyry jest niejasne, pozostawia odbiorcę z niewyjaśnionymi sytuacjami

Rodzaje i gatunki literackie

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne