1) Zaznacz wzór na prędkość: a) V=s/t b) V=t/s c) V=s*t d) t=V/s e) V=s*t2 f) t=s/V 2) Ze względu na kształt toru wyróżnia się ruch: a) prostoliniowy i krzywoliniowy b) jednoliniowy i krzywoliniowy c) prostoliniowy i slalomowaty d) prostoliniowy i jednoliniowy e) krzywoliniowy i wąskoliniowy f) szerokoliniowy i wąskoliniowy 3) Zaznacz jednostkę przyspieszenia: a) m/s b) m/s2 c) s/m d) s2 e) m f) s 4) Zaznacz wzór na prędkość końcową (jeśli nie ma podanej prędkości początkowej): a) a= Vk-Vp/t b) Vk= at+Vp c) Vk= a*t d) V=s/t e) Vk=a/t f) Vk=t/a 5) O jakim ruchu jest mowa? Jest to ruch, którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu. a) ruch prostoliniowy zmienny b) ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony c) ruch jednostajnie opóźniony d) ruch niejednostajny e) ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony f) ruch niejednostajny wsteczny 6) Określa, o ile zmienia się prędkość ciała w ciągu jednej sekundy. a) przyspieszenie b) droga c) czas d) prędkość średnia e) prędkość końcowa f) tor ruchu 7) Zaznacz wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową równą zero a) s=a*t2/2 b) s=a*t/2 c) s=a/t d) v=a*t2/2 e) s=v*t f) s=a2*t/2 8) Jest to linia po której porusza się ciało a) droga b) krzywa c) prosta d) skos e) tor f) brak prawidłowej odpowiedzi 9) Zaznacz podstawową jednostkę drogi a) m b) s c) kg d) m2 e) g f) km3 10) Co przedstawia wykres? a) zależność przyspieszenia od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego b) zależność prędkości od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego, gdy prędkość początkowa jest równa zero c) wykres zależności drogi od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonegon, gdy prędkość początkowa jest równa zero d) zależność drogi od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego e) zależność prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego f) wszystkie odpowiedzi są błędne

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?