szafa - sza-fa (2), kosa - ko-sa (2), malarz - ma-larz (2), kołdra - koł-dra (2), kot - kot (1), oko - o-ko (2), głowa - gło-wa (2), palec - pa-lec (2), brzuszek - brzu-szek (2), lodowisko - lo-do-wis-ko (4), zameczek - za-me-czek (3), bułeczka - bu-łecz-ka (3), spódnica - spód-ni-ca (3), Pinokio - Pi-no-kio (3), pan - pan (1), przedpokój - przed-po-kój (3), stoliczek - sto-li-czek (3), osiołek - o-sio-łek (3), kangurzyca - kan-gu-rzy-ca (4), nauczyciel - na-u-czy-ciel (4), pantofelek - pan-to-fe-lek (4), jarzębina - ja-rzę-bi-na (4),

Motyw

Opcje

Ranking

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?