1) au pair looks after ... a) animals b) children c) old people d) business 2) Wybierz zawody związane z internetem: a) web designer b) lawyer c) socia media consultant d) IT worker 3) An ... designs buildings. a) shop assistant b) web designer c) teacher d) architect 4) I work eight hours a day. I have a .... job. a) part-time b) full -time c) well-paid d) interesting 5) A boss usually ... a lot of money. a) earns b) works c) thinks d) sends 6) worker- znaczy to samo co ... a) career b) employee c) job d) make a living 7) In 2200 children .... go to school. a) aren't going to b) won't c) don't d) aren't 8) What ( ty zamierzasz ) ....... to do in the future? a) you are going to b) you will c) are you going to d) you going to 9) zarabiać a) apply b) design c) find d) earn 10) Who works in an office? a) employee b) staff c) teenagers d) a boss 11) planuję coś zrobić ( ustalony czas i miejsce) a) am/are/is + ...ing b) am/ are/ is going to ... c) will/ won't ... d) going to ... 12) planuję , zamierzam ( od jakiegoś czasu) a) am/are/is + ...ing b) am/ are/ is going to ... c) will/ won't ... d) ...ing 13) zrobię, będę robić ( z : probably, perhaps, maybe) i spontaniczne decyzje a) am/are/is + ...ing b) am/ are/ is going to ... c) will/ won't ... d) will/ won't + ...ing 14) Mam wizytę u lekarza w piątek. a) I seeing the doctor on Friday. b) I'm going to see the doctor on Friday. c) I'll see the doctor on Friday. d) I'm seeing the doctor on Friday. 15) Perhaps I ... you. a) 'm calling b) 'll call c) 'm going to call d) will calling 16) I.... buy a new computer next year. I've already saved 2000 zl for it. a) will b) am c) am going to d) will going to 17) wpadający w ucho, chwytliwy a) entitled b) awful c) catchy d) brilliant 18) He will like it. a) On lubi to b) On lubił to c) Spodoba mu się d) On to polubi. 19) example a) przykład b) danie c) reklamować d) sposób 20) course a) zanim b) kurs c) podczas d) aż do 21) if a) że b) jeśli c) czy ( w środku zdania) d) gdyby 22) If you are interested ... joining our team, call us. a) on b) of c) in d) at 23) Peter, ..... you help me with my biology project? a) are b) do c) will d) could 24) .... is your new job? It's great. a) How b) What c) Who d) Where 25) What do you do for a living? a) I'm living in Poland. b) I'm a journalist. c) I work in an office. d) I make a living as a chef. 26) dostać a) make b) do c) give d) get 27) podwyżka a) salary b) pay rise c) experience d) well-paid 28) wynagrodzenie a) salary b) earn c) pay rise d) charity 29) dotrzymać terminu a) get a salary b) spend hours c) meet deadline d) apply for 30) podczas a) during b) until c) before d) if 31) ktoś a) somewhere b) some c) somebody d) something 32) look a) patrzeć b) szukać c) opiekować się d) wyglądać 33) Jestem pewien a) I'm sure b) I'm probably c) I'm pleased d) I'm unusual 34) disappointed a) niezwykły b) rozczarowany c) zadowolony d) wspaniały 35) po południu a) in the afternoon b) in the evening c) in the morning d) after morning 36) If you want to ..... for this job, you must send your CV. a) get b) earn c) apply d) try 37) the ground a) ziemia b) droga c) przyszłość d) przykład 38) Rozwiązujesz ten test aby: a) pokazać wszystkim , że jesteś najlepszy b) sprawdzić ile umiesz z rozdziału 1 c) dostać ocenę z wagą 3 z angielskiego d) przekonać się czy uda Ci się oszukać nauczyciela e) udowodnić, że jednak coś robisz na lekcjach f) zobaczyć, czy uda Ci się kogoś prześcignąć w grze

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?