1) Liść jakiego drzewa znajduje się na fladze Kanady a) lipy b) dębu  c) klonu 2) Stolicą Kanady jest a) Quebec b) Toronto c) Ottawa 3) Ludność Kanady rozmieszczona jest a) równomiernie b) nierównomiernie 4) Rdzennymi mieszkańcami Kanady są: a) Europejczycy b) Indianie i Inuici c) Afrykanie 5) Językiem urzędowym w Kanadzie jest a) tylko angielski b) hiszpański i francuski c) angielski i francuski 6) Kanada położona jest w stresie klimatów a) okołobiegunowych i umiarkowanych b) umiarkowanych i podzwrotnikowych c) tylko w klimatach umiarkowanych 7) Układ rzeźby w Kanadzie ma przebieg: a) równoleżnikowy b) południkowy c) nie ma uporządkowanego przebiegu 8) Na zachodzie Kanady znajdują się: a) Andy b) Appalachy c) Kordyliery  9) Preria to formacja: a) leśna b) pustynna c) trawiasta 10) Ciepłe prądy morskie opływają: a) zachodnie wybrzeża Kanady b) wschodnie wybrzeża Kanady 11) Ciepłe prądy morskie powodują: a) podwyższenie temperatury i zmniejszenie opadów b) obniżenie temperatury i podwyższenie opadów c) podwyższenie temperatury i zwiększenie opadów 12) Zimne prądy morskie powodują: a) zwiększenie opadów b) zmniejszenie opadów c) nie mają wpływu na opady 13) Zimą nad Kanadą tworzy się ośrodek wysokiego ciśnienia, który powoduje że: a) zima jest długa ale łagodna b) zima jest długa i mroźna c) zima jest mroźna ale krótka 14) Tworzący się latem nad Kanadą niż atmosferyczny sprzyja: a) powodziom b) tornadom c) pożarom 15) Lasy w Kanadzie mają większy zasięg :  a) na zachodzie kraju b) na wschodzie kraju 16) Żyzne gleby, które utworzyły się pod preriami to: a) czarnoziemy b) mady c) bielice 17) Znaczną część prerii zajmują: a) lasy b) pastwiska c) sady 18) Farmy to: a) fermy drobiu b) małe gospodarstwa c) gospodarstwa wielkoobszarowe 19) Zboże, którego zbiory są największe w Kanadzie a) rzepak b) pszenica c) soczewica 20) W tworzeniu PKB Kanady największe znaczenie mają: a) rolnictwo b) przemysł c) usługi

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?