końcówkę -ed lub zamieniamy czasownik na 2 formę - W zdaniach twierdzących w czasie Past Simple dodajemy:, didn't - W zdaniach przeczących przed czasownikiem stawiamy:, did - W pytaniach przed osobą stawiamy:, nie dodajemy końcówki -ed i nie zamieniamy na 2 formę - W pytaniach i przeczeniach , 2 formy: was / were - Czasownik be ma czasie Past Simple, wasn't / weren't - Czasownik be w przeczeniach w Past Simple to:, przeszłe skończone (dokonane) w okreslonym czasie - Czasem Past Simple wyrażamy czynności, It (be) ... very cold yesterday. - was, The shoes (be) ... very expensive, - were, Levi Straus (not/ be) ... American. - wasn't, Jeans ( not / be) ... for women in the past. - weren't, When ... you get these trainers? Last week. - did, David ... go to school last Sunday. - didn't, Did you ... any new clothes yesterday? - buy, Suzy ... a new dress a week ago. - bought, I ..... this film. It was awesome. - liked, I didn't ... this film. It was boring. - like, The film ... two hours. - lasted, Material for jeans was created two hundred years ... - ago, I like both tops. I can't ..... which of them is nicer. - choose, The water isn't warm ... to swim in. It's too cold. - enough, I need these socks. Don't throw ... away - them,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?